مکانیزاسیون فرایندهای کاری سازمانی

در هر سازمانی، فرآیندهای کاری[۱] مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمانی وجود دارد. دسته‌ای از این فرآیندها، فرآیندهای کاری اصلی هستند که به طور مستقیم در خدمت برآوردن اهداف سازمانی قرار دارند و بقیه فرآیندها، فرآیندهای کاری پشتیبان می‌باشند که بستر اجرایی شدن فرآیندهای کاری اصلی (چه بطور مستقیم و چه با بر طرف نمودن نیازهای عوامل اجرایی) را فراهم می‌سازند. وظیفه هر یک از افراد سازمان، بر عهده گرفتن مراحلی از این فرآیندها و انجام امور محوله می‌باشد. بدیهی است هر چه درجه بلوغ رقومی[۲] سازمان بیشتر باشد، قسمت عمده‌تری از وظایف از دوش افراد برداشته شده و بر عهده سیستم‌های پردازش تراکنش[۳] قرار می‌گیرد.

مکانیزه کردن این فرآیندها و انجام بهینه آنها از دغدغه‌های اصلی مدیریت سازمان می‌باشد، چرا که افزایش بهره‌وری در گرو انجام وظایف تخصیص داده شده به شکل مناسب و در حداقل زمان ممکن می‌باشد. مدیران سازمان در هر سطحی به‌ خوبی می‌دانند که بهبود بهره‌وری، عمده رشد سودآوری سازمانی را موجب می‌شود (حدود نیمی از رشد سودآوری سازمانی از محل بهبود بهره‌وری حاصل می‌گردد).

هزینه‌های ناشی از عدم وجود روال‌های مکانیزه، شامل افزایش هزینه‌های جاری، طولانی شدن زمان پاسخ در قبال وظایف محوله و مشکلاتی از این قبیل خواهد بود و در نهایت این هزینه‌ها می‌توانند باعث شکست در رسیدن به اهداف سازمانی (چه اصلی و چه پشتیبان) گردد. از دیگر سو، با کنترل مناسب و دقیق فرآیندهای کاری، تشخیص و رفع گلوگاه‌های عملیاتی به سهولت میسر خواهد بود. مکانیزاسیون سیستم‌های پردازش تراکنش به عنوان یکی از نخستین گام‌های رسیدن به بلوغ رقومی،‌ یکی از عوامل کلیدی موفقیت در جامعه روز ایران به شمار می‌آید.

شرکت قلمرو دانش‌افزار سامان با دانش فنی و توان مهندسی خود، تلاش می‌کند تا سازمان‌هایی با دغدغه‌های گفته شده را در هر چه مکانیزه نمودن فرایند‌های کاری یاری رساند و حرکت آنها را در رسیدن به اهداف مورد نظرشان شتاب بخشد.

در این راستا، از جمله پروژه‌های انجام شده توسط شرکت، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های سفارشیِ «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» هستند.


[۱] Business Process

[۲] Digital Readiness

[۳] Transaction Processing System (TPS)