فناوری و بستر مورد استفاده

فناوری و بستر مورد استفاده در شرکت، از نرم‌افزارها و مؤلفه‌های متن‌باز[۱] و با بالاترین استانداردهای جهانی صنایع نرم‌افزاری تشکیل شده است. نرم‌افزارهای تولیدی در شرکت، مبتنی بر وب و دارای معماری چند لایه و سرویس‌گرا است و بر اساس فناوري‌هاي مرتبط با J2EE پیاده‌سازی می‌شوند.

برخی از جزئیات مؤلفه‌های نرم‌افزاری مورد استفاده شرکت به شرح زیر است:

 

Software Development Process: Agile, Customized Version of RUP

Server Side: Core Java, JEE, JPA, JSF

User Interface: Google GWT, JavaServer Faces Different Implementations

(Sun Reference Implementation, JBoss RichFaces, PrimeFaces, Apache MyFaces), Java Script, Ajax

Workflow: JBoss JBPM

CMS: JCR, Alfresco

Framework: JBoss Seam

Application Server: JBoss AS

Database: MySQL

Modeling Language: UML

 


[۱] Open Source