شرکت قلمرو دانش‌افزار سامان

فعالیت‌‌های شرکت در دو زمینه خاص متمرکز است، نخست تولید نرم‌‌افزارهای سفارشی[۱] برای سازمان‌‌های بزرگ، دوم پیاده‌‌سازی و به‌‌کارگیری سیستم‌‌های برنامه‌‌ریزی منابع سازمانی[۲].

با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده در بخش‌های مختلف ادارات و سازمان‌های دولتی و همچنین نقش «دولت الکترونیک» در جامعه روز کشور، در بخش تولید نرم‌افزارهای سفارشی، تمرکز شرکت بر روی مکانیزه نمودن فرایندهای کاری[۳] در سازمان‌های دولتی‌ای است که ارائه خدمات به شکل الکترونیکی و با استاندارد بالا  از دغدغه‌های اصلی مدیریت آنها به شمار می‌آید.

شرکت قلمرو دانش‌افزار سامان از سویی با تولید نرم‌افزارهای سفارشی برای مکانیزاسیون فرایند‌های کاری و از سوی دیگر با سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی خود، سعی دارد تا مشتریان خود را در رسیدن به کمال سازمانی یاری رساند.

 

[۱] Custom Software Development

[۲] Enterprise Resource Planning

[۳] Business Process