تحلیل و مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی

شرکت قلمرو دانش‌افزار سامان در نقش مشاور نرم‌افزاری، می‌تواند فرایندها[۱] و گردش‌ کارهای[۲] موجود در سازمان را تحلیل کرده و با مهندسی مجدد[۳] آنها، بستر مناسب برای معماری نرم‌افزاری، تهیه و یا تولید و توسعه نرم‌افزارهای سفارشی[۴] مورد نیاز سازمان را فراهم کند. سرویس‌های ارائه شده برای این منظور به شرح زیر هستند.

  • تحلیل ساز و کار سازمانی، گردش کار و سیستم‌ها
  • جمع‌آوری مشروح نیازمندی‌ها[۵]
  • تحلیل فرایندهای سازمانی
  • مهندسی مجدد فرایندها در صورت نیاز و منطبق‌سازی آن با نیازمندی‌های جمع‌آوری شده
  • شرح نیازمندی‌های نرم‌افزاری[۶]
  • پیشنهاد معماری نرم‌افزاری[۷] و طرح پیاده‌سازی آن

[۱] Business Process

[2] Workflow

[3] Business Process Re-engineering – BPR

[4] Custom Software Development

[5] Detailed Requirements Gathering

[6] Software Requirements Specification – SRS

[7] Software Architecture

bpr-tr